Kung sinuman ang naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. 7Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamatay sa kaniyang sarili. Footnotes. 15 Datapuwa't gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Mga Romano 14:8 - Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. Loving Others Fulfills God’s Law Romans 13:8-14 Truth Taught- When we love others, we are fulfilling God’s law and redeeming the time. Easton's Bible Dictionary Romans 8:14. 19Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 15Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. 22Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Paul writes… Romans 12:19–21 (ESV) 19 Beloved, never avenge yourselves, but leave it to… 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. 18Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. Romans 8 King James Version (KJV). bHasStory0 = true; 11Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 8:14 Full Chapter Mga Romano 8:16 → 15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. Mga Romano 8:14 - Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. 5May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. } 15 The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again; rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Anak Long-necked, the son of Arba, father of the Anakim (Josh 15:13; 21:11; Heb. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Romans 8:14-17 New International Version (NIV). Silas Wood, a prominent member of the church at … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. 21Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 ... 14 Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. 8Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako [] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. document.write(sStoryLink0 + "

"); Romans 13 Submission to the Authorities. 14 For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Anok). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 5 ... 14 Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. { at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? 17Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. 6Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon; at ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y nagpapasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Dios. -- This Bible is now Public Domain. 13Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa.